Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov spoločnosti Bagind company s.r.o.

 

So sídlom Čs. Legií 152/8, 702 00 Moravská Ostrava
identifikačné číslo: 06190448
zapísanej v obchodnom registri vedenom KS v Ostravě, oddiel C, vložka 84421 (ďalej len „Správca").

 

V tomto dokumente by sme Vás chceli informovať o zásadách, podľa ktorých spracovávame Vaše osobné údaje a analyzujeme niektoré aspekty správania sa návštevníkov našich webových stránok. Ďalej by sme Vás radi chceli informovať o Vašich právach s týmto súvisiacich.


Ochrana Vašich osobných údajov a Vášho súkromia je pre nás skutočne dôležitá, preto s Vašimi osobnými údajmi nakladáme s náležitou starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi predpismi dbáme o ich náležitú ochranu. O našu (ale aj vašu) ochranu osobných údajov sa starajú preverení špecialisti.


Tieto informácie sú voľne dostupné na našich webových stránkach aj priamo v predajniach spoločnosti. Vždy, keď od Vás získavame osobné údaje, sa na tieto zásady odkazujeme a umožňujeme Vám si tieto zásady prečítať a informovať nás o našej politike pri spracovaní osobných údajov. Naša spoločnosť si (nielen) na webových stránkach vždy kladie za cieľ informovať našich zákazníkov, a to tou najzrozumiteľnejšou cestou.


Pokiaľ by Vám aj napriek tomu nebolo niečo jasné, neváhajte sa na nás obrátiť s otázkou či pripomienkou, radi vám ktorýkoľvek pojem alebo pasáž vysvetlíme.

 

Kontaktné údaje:

Adresa: Čs. Legií 152/8, 702 00 Moravská Ostrava

E-mail: info@bagind.sk 

Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR"), zákona o spracovaní osobných údajov a zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov.

 1. VYMEDZENIE POJMOV

1.1. Subjekt údajov: Fyzická osoba (spotrebiteľ aj samostatne zárobkovo činná osoba), ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú (ďalej tiež „Vy“ či „zákazník“);

1.2. Osobný údaj: Všetky informácie o identifikovanom alebo identifikovateľnom zákazníkovi; identifikovateľným zákazníkom je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac osobitých prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kulturnej alebo společenskej identity tejto fyzickej osoby (ďalej len „údaje“);

1.3. Správca: Subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky pre spracovanie osobných údajov, vykonáva spracovanie a nesie za toto spracovanie zodpovednosť. Správcom osobných údajov je spoločnosť Bagind company s.r.o., IČ: 06190448 (dále jen „Správce“);

1.4. Spracovateľ: Subjekt, ktorý na základe zákona alebo z poverenia správcu spracováva osobné údaje pre správcu, a to na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov (ďalej len „spracovateľ" či „obchodný partner");

1.5. Webové stránky: Webové stránky dostupné na www.bagind.sk 

1.6. Účel spracovania osobných údajov: Dôvod, prečo sú osobné údaje spracovávané. Takým dôvodom môže byť napr. plnenie zmluvy, správa používateľských účtov, vybavovanie podnetov a sťažností, zasielanie obchodných oznámení či zobrazovanie reklám na základe záujmov zákazníkov;

1.7. Rozsah spracovania osobných údajov: Výpočet konkrétnych kategórií osobných údajov zákazníka spracovávaných na konkrétny účel;

1.8. Cookies: Krátke textové súbory, ktoré si ukladá Váš webový alebo mobilný prehliadač. Väčšina súborov cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID súboru cookie. Jedná sa o reťazec znakov priradený webovými stránkami a servermi tomu prehliadaču, ktorý súbor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkam a serverom jednotlivé prehliadače rozlíšiť a identifikovať. Súbory cookie sa používajú na zlepšenie fungovania webových stránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a na lepšie cielenie marketingových aktivít. Ak prechádzate naše webové stránky, predpokladáme, že súhlasíte s používaním týchto súborov.

 1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SÚ SPRACOVÁVANÉ?

2.1. Správca a jeho zmluvní spracovatelia v nadväznosti na príslušný právny titul a účel spracovania spracovávajú nasledujúce osobné údaje, respektíve kategórie osobných údajov:

 1. a) identifikačné a adresné údaje: meno, priezvisko, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, adresa odberného miesta, sídlo podnikania, IČO, DIČ;
  b) elektronické kontaktné údaje:napr. telefónne číslo, e-mailová adresa;
  c) iné elektronické údaje: IP adresa spracovávaná pomocou tzv. cookies;
  d) ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, história objednávok;
  e) ďalšie osobné údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkom v objednávkovom formulári alebo v iných dokumentoch a pri komunikácii s nami, a to vrátane neskorších aktualizácií.
 2. AKÝ JE PÔVOD OSOBNÝCH ÚDAJOV?

3.1. Spracovávame údaje, ktoré nám oznámite napr. pri objednávke našich služieb, registrácii používateľského účtu, komunikácii s nami. Typicky ide o:
a) identifikačné a adresné údaje;
b) elektronické kontaktné údaje;
c) ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom.

3.2. A ďalej údaje, ktoré získavame automaticky na základe toho, že prechádzate naše webové stránky. Typicky ide o:

iné elektronické údaje:

 • informácie o používaní cookies,
  • webová stránka, z ktorej ste na naše webové stránky prišli;
  • IP adresa;
  • dátum prístupu a doba prístupu;
  • vyhľadávacie dotazy;
  • kód odpovede http a https;
  • prenášané skupiny dát;
  • údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača.
 1. PREČO SA OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAJÚ?

4.1. Vaše osobné údaje môžu byť spracované pre nasledujúce účely:

 1. a) Uzavretie zmluvy a plnenie zmluvného vzťahu

Účel: Na základe zmluvy s nami máte nárok na objednaný tovar. Naproti tomu my máme nárok na zaplatenie dohodnutej ceny. Aby sme mohli splniť svoju časť a skontrolovať splnenie Vašej časti záväzku, potrebujeme spracovávať Vaše identifikačné a adresné údaje, kontaktné údaje a ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom (napr. číslo účtu).

Právny základ: Spracovanie osobných údajov na účel plnenia zmluvného vzťahu je odôvodnené zmluvným vzťahom medzi Vami a nami. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zmluvnom požiadavkou, bez ktorého nie je možné zmluvu uzavrieť.

Doba uloženia: Doba uloženia údajov je daná dobou trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami.

 1. b) Správa zákazníckych účtov a vernostného programu

Účel: Zákazníci sa môžu na našich webových stránkach registrovať spravovať svoje osobné nastavenia. Na tento účel musíme spracovávať Vašu e-mailovú adresu, meno, priezvisko a užívateľské meno. Tieto údaje potom slúžia na jednoduchšie objednanie našich výrobkov. Tiež má užívateľ možnosť zaregistrovať sa do nášho vernostného programu, kde spracovávame aj dátum narodenia a pohlavia.

Právny základ: Spracovanie osobných údajov na účel správy zákazníckych účtov je odôvodnené prevedením opatrenia pred uzavretím zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné sa registrovať.

Doba uloženia: Doba uloženia údajov je daná po dobu právnej pôsobnosti Správcu. Prípadné zmazanie prebehne po neprihlásení sa do zákazníckeho účtu po dobu dlhšiu ako 3 rokov.

 1. c) Komunikácia so zákazníkmi, hodnotenie spokojnosti, publikácie recenzií, vybavovanie podnetov sťažností a reklamácií

Účel: Vaše údaje používame na správu vašich otázok, odporúčania sortimentu, vybavovanie podnetov, sťažností s našou zákazníckou podporou. Taktiež Vás môžeme kontaktovať žiadosťou o vyplnenie dotazníka spokojnosti.

Vaše údaje používame aj preto, aby sme Vám oznamovali stav objednávky a upozorňovali Vás na prípadné zmeny objednávky (neuhradenie dohodnutej sumy, zmena doručenia pod.). V prípade, že nedokončíte svoju objednávku, môžeme Vám poslať e-mail či SMS s pripomenutím, že ste túto objednávku nedokončili. Veríme, že ide o užitočnú službu, pretože vďaka nej môžete pokračovať v začatej objednávke a nemusíte znovu zadávať celú objednávku od začiatku.

Ďalej Vaše údaje spracovávame tiež v prípadoch uplatňovania Vašich práv z chybného plnenia a pri výkone Vašich práv v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov.

Právny základ: Spracovanie osobných údajov na účel komunikácie so zákazníkmi, hodnotenie spokojnosti, vybavovanie podnetov, sťažností a reklamácií je odôvodnené naším oprávneným záujmom o možnosti komunikovať so zákazníkmi. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám na tento účel svoje osobné údaje poskytnúť.

Doba uloženia: Doba uloženia údajov je daná dobou trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami a následne po dobu 4 rokov od jeho skončenia.

 1. d) Zasielanie obchodných oznámení a ponuka nášho tovaru

Účel: Našim zákazníkom a tým, ktorí s tým vyjadrili súhlas, pravidelne prostredníctvom emailu zasielame novinky o našom tovare. Tieto obchodné oznámenia môžete kedykoľvek rýchlo a jednoducho prestať odoberať pomocou odkazu pre odhlásenie, ktorý je obsiahnutý v každom oznámení.

V ostatných prípadoch Vás žiadame o súhlas so zasielaním obchodných oznámení o našom tovare, akciách a propagačných kampaniach spoločnosti. Informácie, ktoré nám poskytnete, ako aj informácie získané inak v súvislosti s naším tovarom – ako napríklad údaje o tom, ako používate webové stránky, údaje o vykonaných objednávkach či informácie o Vašej účasti na akciách a v súťažiach môžeme použiť na personalizáciu našich obchodných oznámení. O súhlas so zasielaním obchodných oznámení Vás požiadame vždy, keď je udelenie súhlasu vyžadované príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ: Spracovanie osobných údajov pre účel zasielania obchodných oznámení a ponuky nášho tovaru je odôvodnené Vašim súhlasom, prípadne naším oprávneným záujmom na priamom marketingu. Poskytnutie osobných údajov na základe Vášho súhlasu je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné Vám zasielať obchodné oznámenia. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám na tento účel svoje osobné údaje poskytnúť.

Doba uloženia: Doba uloženia údajov je daná dobou trvania vášho súhlasu. Za odvolanie súhlasu alebo skončenie oprávneného záujmu budeme považovať, ak po dobu 5 rokov neotvoríte naše obchodné oznámenia.

 1. e) Priamy marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy

Účel: Technológie tvorby personalizovaného obsahu a reklamy nám umožňujú zobrazovať návštevníkom, ktorí už o naše webové stránky či služby prejavili záujem. Snažíme sa o to, aby sa Vám zobrazovala iba tá reklama, ktorá Vás skutočne zaujíma, a nie reklama bez akejkoľvek väzby k Vašej osobe a záujmom. Na základe histórie Vašich objednávok, záujmov a správania na webových stránkach Vám môže byť na našich webových stránkach a na webových stránkach a aplikáciách tretích strán (vrátane sociálnych sietí) zobrazovaný personalizovaný obsah a ponuky. Navyše sme oprávnení uložiť ďalšie osobné údaje o Vás za dodržiavanie zákonných ustanovení pre vlastné marketingové účely. Ďalej by sme Vás chceli uistiť, že nedochádza k prenosu uložených údajov na tretie strany. Všetky údaje sú anonymizované a pseudonymizované pre týchto partnerov, ktorí nám s týmto spôsobom reklám pomáhajú. Ide najmä o cookies. O správe Vašich preferencií ohľadne spracovania cookies sa môžete dočítať v časti Cookies.

Právny základ: Spracovanie osobných údajov na účel priameho marketingu a tvorby personalizovaného obsahu a reklamy je odôvodnené Vašim súhlasom, prípadne naším oprávneným záujmom na priamom marketingu. Poskytnutie osobných údajov na základe Vášho súhlasu je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné Vám poskytovať personalizovaný obsah a reklamu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám na tento účel svoje osobné údaje poskytnúť.

Doba uloženia: Doba uloženia údajov je daná dobou trvania vášho súhlasu. Doba uloženia cookies sa môže líšiť v závislosti od druhu cookies. Niektoré cookies sú obmedzené trvaním relácie (tzv. relačná či session cookies). Tieto sa spracovávajú, kým je prehliadač spustený, a po jeho vypnutí sú automaticky odstránené. Iné cookies sú trvalé (tzv. persistent cookies). Tieto súbory cookies zostávajú v prehliadači i po jeho vypnutí až do stanoveného dátumu, prípadne do ich manuálneho zmazania užívateľom. Podľa týchto cookies možno identifikovať počítač používateľa pri opätovnom spustení webového prehliadača a prezerania internetu. Viac sa o čase uloženia cookies sa môžete dočítať v časti Cookies.

 1. f) Zlepšovanie kvality nášho tovaru a služieb, analýzy návštevnosti našich webových stránok a Vášho správania sa na webových stránkach

Účel: Vždy sa snažíme o zlepšovanie kvality našich služieb a tovarov a Vašich lepších zážitkov. K vývoju nových služieb a tovaru a zlepšovaniu existujúcich dochádza pomocou zisťovaní potrieb a prianí užívateľov prostredníctvom telefónnych hovorov, dotazníkov, analýz na webových stránkach, záujmu o určité služby a texty apod.

V súvislosti s prechádzaním našich webových stránok ďalej spracovávame informácie o návštevnosti, čítanosti, počtu prezretých stránok, zariadení, z ktorého prichádzate na naše webové stránky, čas strávený na stránkach. Tieto údaje nám pomáhajú identifikovať horšie prístupné či menej zrozumiteľné miesta našich webových stránok. Tieto údaje zbierame preto, aby sme dokázali ponúkať kvalitný obsah, ktorý je pre Vás užívateľsky prívetivý a aby sme rozvíjali služby, o ktoré máte evidentný záujem. Na základe týchto informácií naše webové stránky pravidelne vylepšujeme.

Ak nechcete, aby sa údaje pomocou týchto technológií zhromažďovali, môžete využiť jednoduchý postup: väčšina prehliadačov vám ponúka možnosť automaticky odmietať veľa takých technológií, alebo vám dá na výber, či ich prijmete alebo odmietnete. O správe Vašich preferencií ohľadne spracovania cookies sa môžete dočítať v časti Cookies.

 1. g) Ochrana našich práv, majetku či bezpečia alebo práv, majetku či bezpečia ďalších osôb

Účel: Údaje o tom, ako naše webové stránky používate, či údaje o Vašich objednávkach môžeme využiť na prevenciu alebo odhaľovanie podvodov, zneužitia, nezákonného použitia a porušenie našich obchodných podmienok, ako aj na to, aby sme splnili rozhodnutie súdu či ďalších orgánov činných v trestnom konaní, orgánov štátnej správy či podmienok stanovených platným právom.

Právny základ: Spracovanie osobných údajov na účel ochrany našich práv, majetku či bezpečia alebo práv, majetku či bezpečia ďalších osôb je odôvodnené plnením zákonných povinností, prípadne naším oprávneným záujmom o ochranu našich práv, majetku či bezpečia alebo práv, majetku či bezpečia ďalších osôb. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám na tento účel svoje osobné údaje poskytnúť.

Doba uloženia: Doba uloženia údajov je 10 rokov od ukončenia našich zmluvných vzťahov, príp. 4 roky od ich získania.

 1. h) Účtovné a daňové účely

Účel: Vaše osobné údaje musíme spracovávať tiež preto, že nám to ukladá príslušná účtovná a daňová legislatíva.

Právny základ: S týmito osobnými údajmi zaobchádzame prevažne za účelom plnenia uzatvorenej zmluvy. Plnenie zmluvných povinností nastáva typicky v prípade, kedy na základe uzatvorenej zmluvy musíme evidovať v rámci účtovníctva faktúry alebo iné daňové doklady podľa zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.

Doba uloženia: Po dobu stanovenú právnymi predpismi, najmä Účtovné údaje sú spracovávané po dobu 5 rokov začínajúcich sa koncom účtovného obdobia, ktorého sa týkajú, daňové doklady po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo.

 1. KOMU SÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRÍSTUPNENÉ?

5.1. Vaše osobné údaje sú sprístupnené predovšetkým našim zamestnancom, ktorí tieto údaje potrebujú na to, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby.

5.2. Okrem našich zamestnancov musíme Vaše osobné údaje predávať rôznym obchodným partnerom, ktorí umožňujú fungovanie Správcu a pomáhajú nám poskytovať Vám kvalitnejšie, presnejšie a celkovo špecifickejšie obsah a služby. Spracovateľov, ktorým Vaše osobné údaje zverujeme, veľmi starostlivo vyberáme. Spolupracujeme len s tými, ktorí sú schopní zabezpečiť také technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim údajom či k inému ich zneužitiu. Všetci títo partneri sú oprávnení vykonávať spracovanie Vašich údajov výhradne na základe dodatku o spracovaní osobných údajov, v ktorom sa zaväzujú k povinnosti mlčanlivosti. Poskytnuté údaje tiež nesmú využiť na žiadne iné účely, než na ktoré sme im ich sprístupnili.

5.3. Prístup k Vašim osobným údajom môžu mať nasledujúce kategórie našich partnerov (príjemcov):

 1. a) Partneri, ktorí pre nás zaisťujú prepravu nášho tovaru
 2. b) Partneri, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našich webových stránok, Vášho správania na webových stránkach a obchodných konverzií

Snažíme sa, aby Váš zážitok z používania našich webových stránok bol čo najpríjemnejší. Preto spolupracujeme s partnermi, ktorí vykonávajú analýzy návštevnosti a Vášho správania na našich webových stránkach. Vďaka týmto partnerom máme informácie o tom, ktorá časť našich webových stránok nie je zrozumiteľná, kde prípadne hľadáte požadované informácie a či ich nachádzate, na ktoré ponuky na našich webových stránkach ste klikli a pod. Na základe týchto informácií potom naše webové stránky pravidelne vylepšujeme.

 1. c) Partneri, ktorí nám poskytujú svoje služby, ktorí pre nás zabezpečujú technickú prevádzku konkrétnej služby, a prevádzkovatelia technológií, ktorých pre naše služby využívame.

Aby Správca mohol riadne fungovať a poskytovať Vám svoje služby, musíme spolupracovať s celým radom partnerov, ktorí nám poskytujú svoje služby, zabezpečujú technickú prevádzku konkrétnej služby alebo prevádzkujú technológie, ktoré pre naše služby využívame. Typicky ide o tieto kategórie partnerov:

poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva,
● poskytovatelia IT služieb a hostingu vrátane cloudových úložísk,
● poskytovatelia zabezpečenia a integrity našich služieb a webových stránok,
● poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet),
● poskytovatelia právnych služieb, advokáti,
● poskytovatelia tlačových a poštových služieb,
● partneri spolupracujúci s nami vo vernostných programoch, pri organizovaní spoločenských akcií, seminárov a pod.

 1. d) Orgány verejnej správy
 • Osobné údaje sprístupňujeme v prípade vymáhania práva, ak to vyžaduje zákon alebo je to potrebné z dôvodu prevencie, odhaľovania a stíhania trestných činov a podvodov, prípadne ak sme inak zo zákona povinní tak urobiť.
  ● Môže ísť o orgán činný v trestnom konaní (PZ SR, prokuratúra a súdy) či finančné úrady.
  ● Prenos osobných údajov týmto príjemcom neprebieha pravidelne ale iba náhodne, najmä ak to vyžaduje zákon.
 1. AKÝM SPÔSOBOM SÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVANÉ?

Osobné údaje sú spracovávané manuálne aj automatizovane. O všetkých činnostiach spracovania vedieme riadne záznamy v súlade s príslušnými právnymi predpismi – najmä sa jedná o čl. 30, Záznamy o činnostiach spracovania.

 1. AKÉ SÚ PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV?

7.1. Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v úvode týchto zásad. Vyhradzujeme si právo primeraným spôsobom overiť identitu žiadateľa o predmetné práva. Ak sa žiadosti opakujú a sú zjavne neopodstatnené či neprimerané, môžeme Vám uložiť primeraný poplatok alebo odmietnuť žiadosti vyhovieť.

 1. a) Právo na prístup k osobným údajom

Ak chcete vedieť, či spracovávame Vaše osobné údaje, máte právo získať od nás informácie o tom, či sú Vaše osobné údaje spracovávané, a ak to tak je, máte tiež právo k Vašim osobným údajom získať prístup. V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení za kópiu poskytnutých osobných údajov účtovať primeraný poplatok na základe našich administratívnych nákladov.

 1. b) Právo na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov

V prípade, že sa domnievate, že o Vás spracovávame nepresné alebo nepravdivé údaje, máte právo požadovať ich opravu. Rovnako máte právo na doplnenie neúplných údajov. Opravu či doplnenie vykonáme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na naše technické možnosti.

 1. c) Právo na výmaz

V prípade, že už Vaše osobné údaje nie sú potrebné pre účely (najmä z nutných legislatívnych predpisov), pre ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak zistíte, že boli spracovávané protiprávne, máte právo požadovať ich vymazanie.

 1. d) Právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov

V prípade, že nemáte záujem o úplný výmaz, ale iba o dočasné obmedzenia spracovania Vašich osobných údajov, môžete po nás v určitých prípadoch požadovať obmedzenia spracovania Vašich osobných údajov.

 1. e) Právo na prenosnosť údajov

V prípade, že chcete, aby sme Vaše osobné údaje odovzdali tretiemu subjektu, môžete využiť svoje právo na prenosnosť údajov v prípade predchádzajúceho udeleného súhlasu. V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

 1. f) Právo vzniesť námietku

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na účely plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo na účely ochrany našich oprávnených záujmov. V prípade, že sa nedokáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, spracovanie na základe Vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončíme.

 1. g) Právo kedykoľvek odvolať súhlas

Ak je spracovanie Vašich údajov založené na Vašom súhlase, máte právo kedykoľvek tento svoj súhlas odvolať.

 1. h) Právo na informácie o automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania

Nie ste predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo by sa Vás obdobným spôsobom významne dotýkalo.

 1. i) Právo podať sťažnosť na Dozornom úrade

V neposlednom rade máte tiež právo podať sťažnosť u dozorného orgánu.

 1. COOKIES

8.1. Cookies sú krátke textové súbory, ktoré navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Vďaka cookies vás môže správca odlíšiť od iných užívateľov Webu a účinnejšie si zaznamenať informácie o vašej návšteve a správanie na webe. Cookies nie sú nijako škodlivé pre vaše zariadenie ani pre jeho softvér. Ako užívateľ môžete vypnúť alebo obmedziť užívanie cookies vo vašom prehliadači.

Správca používa súbory cookies pre mnoho účelov ako sú:

 1. a) zabezpečenie fungovania základných funkcií Webu,
  b) uloženie preferovaného jazyka,
  c) analýza návštevnosti s cieľom vylepšovania Webu,
  d) marketingové účely, najmä zobrazenie reklamy na stránkach.

Bližšie informácie o súboroch Cookies nájdete tu.

 1. SÚ SPRACOVÁVANÉ AJ ÚDAJE O DEŤOCH?

9.1. Naše webové stránky nie sú určené deťom do 16 rokov. Ich osobné údaje teda úmyselne nezhromažďujeme. Ak zistíme, že sme nedopatrením získali osobné údaje o deťoch mladších ako 16 rokov, vykonáme kroky k tomu, aby sme tieto údaje čo najskôr vymazali, okrem prípadov, keď sme príslušným zákonom viazaní si ich ponechať.

 

 1. ZÁVER

10.1. Zásady spracovania osobných údajov boli vypracované a schválené konateľom spoločnosti 22. 11. 2021.

10.2. Naša obchodná stratégia a s ňou súvisiace spôsoby spracovania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našich webových stránkach a budeme Vás o týchto zmenách informovať nielen na už spomínaných webových stránkach, ale aj na sociálnych sieťach. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami či užívaní našich webových stránok tieto zásady pravidelne kontrolovali.

 

V Ostrave 1. novembra 2023.

Môj účet

Zabudli ste heslo?