ZĽAVY AŽ -50%na vybrané batohy, kabelky aj tašky sa definiívne končí o

Reklamačný poriadok spoločnosti Bagind company s.r.o.

Predmetom reklamačného poriadku sú všetky informácie súvisiace s reklamačnými podmienkami, zárukou a zodpovednosti za vady

Reklamačný poriadok

Predmetom reklamačného poriadku spoločnosti Bagind company s.r.o. sú všetky informácie súvisiace s reklamačnými podmienkami, zárukou a zodpovednosťou za vady..

 1. Základné ustanovenia a postup uplatnenia reklamácie

1.1. Reklamáciu je možné uplatniť odovzdaním tovaru (ďalej tiež ako „predmet predaja") v ktorejkoľvek predajni predávajúceho, alebo odoslaním predmetu predaja na adresu Bagind company s.r.o., Čs. Legií 152/8, 702 00 Moravská Ostrava. Kupujúci je povinný vadu u predávajúceho uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť. Ak ide o vadu skrytú, je kupujúci povinný ju u predávajúceho uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci. Prípadné predĺženie pri pokračujúcom používaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. V reklamácii alebo bez zbytočného odkladu po nej oznámi kupujúci predávajúcemu, aké právo z vadného plnenia podľa odseku 2.6 tohto reklamačného poriadku si zvolil. Ak tak neurobí včas, má aj v prípade vadného plnenia, ktoré je podstatným porušením kúpnej zmluvy, iba práva podľa odseku 2.7 tohto reklamačného poriadku, teda na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z ceny tovaru. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa neuplatní, ak je kupujúci spotrebiteľom.

1.2. Kupujúci je k reklamácii povinný doložiť doklad osvedčujúci dátum a miesto prevzatia predmetu predaja, prípadne záručný list, ak bol vystavený, samotný predmet predaja v kompletnom stave, vyčistený, zbavený všetkých nečistôt, v čistom balení, ak tovar zasiela. Kupujúci tovar doloží v hygienicky nezávadnom stave a označí reklamovanú vadu predmetu predaja, jej povahu a výskyt, informuje predávajúceho o zvolenom nároku z vadného plnenia a o svojich identifikačných a kontaktných údajoch v rozsahu potrebnom pre vybavenie nároku. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevziať k reklamácii tovar, ktorý nebude kupujúcim predložený v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Nedoložením dokladu potvrdzujúceho dátum a miesto prevzatia predmetu predaja sa kupujúci vystavuje riziku nepreukázania včasnosti reklamácie a oprávnenosti jeho nároku.

1.3. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci prevzal od kupujúceho reklamovaný tovar.

1.4. Náklady na dopravu reklamovaného tovaru predávajúcemu hradí kupujúci, predávajúci môže po predchádzajúcej dohode s kupujúcim vykonať dopravu reklamovaného tovaru na svoje náklady.

1.5. Ak uplatní kupujúci nárok z vadného plnenia, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, kedy nárok zo zodpovednosti za vady uplatnil, a po vybavení reklamácie mu tiež vydá doklad o vybavení reklamácie, ako aj o prevedení prípadnej opravy a o dobe reklamačného konania, prípadne mu v písomnej forme poskytne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

1.6. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady vyplývajúce z funkčných vlastností tovaru, z neodborného používania tovaru či chybnej manipulácie s tovarom. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

1.7. Predávajúci alebo ním poverený pracovník poučí kupujúceho o jeho právach podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), uvedených v bode 2.6 a 2.7 tohto reklamačného poriadku. Predávajúci alebo ním poverený pracovník určí spôsob vybavenia reklamácie o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie kúpnej zmluvy, na základe ktorého môže kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.

1.8. Ak je v rámci reklamačného konania ohľadom určitej vady rozhodnuté, že reklamácia je neoprávnená, potom nové reklamačné konanie ohľadom tej istej vady už nemôže prebehnúť a predávajúci je oprávnený z tohto dôvodu odmietnuť prevziať predmet plnenia k reklamácii. Toto ustanovenie sa neuplatní, ak je kupujúci spotrebiteľom.

1.9. Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.

1.10. Kupujúci je povinný po vybavení reklamácie predmet predaja prevziať bez zbytočného odkladu do 30 dní od odo dňa kedy bol o jej vybavení informovaný, táto lehota nemôže uplynúť skôr ako 60 dní od podania reklamácie.

1.11. Ak požaduje kupujúci, ktorý je v omeškaní s prevzatím predmetu predaja, jeho opätovné odoslanie, potom je predávajúci povinný odoslať predmet predaja kupujúcemu len za podmienky, že mu budú zo strany kupujúceho vopred uhradené všetky náklady súvisiace s týmto odoslaním.

 1. Nároky z vadného plnenia

2.1. Kupujúci predmet predaja podľa možnosti prehliadne čo najskôr po prechode nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia a presvedčí sa o jeho vlastnostiach a množstve, skontroluje neporušenosť obalov predmetu predaja. V prípade zistenia akýchkoľvek vád je povinný toto bezodkladne oznámiť predávajúcemu či dopravcovi a je oprávnený takýto predmet predaja neprevziať. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od predávajúceho či dopravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole. Porušením tejto povinnosti zanikajú práva kupujúceho z vadného plnenia; to neplatí pre spotrebiteľov a nie je tým dotknutá záruka za tovar.

2.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predmet predaja je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predmet predaja:

 1. a) má akosť a úžitkové vlastnosti kúpnou zmluvou požadované, predávajúcim popisované alebo na základe vykonávanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé,
  b) sa hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa plnenie tohto druhu bežne používa,
  c) zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
  d) je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  e) vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.



2.3. Ustanovenia uvedené v ods. 2.2 sa neuplatňujú:

 1. a) pri tovare predávaného za nižšiu cenu vo vzťahu k vade, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
  b) na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním,
  c) na zánik životnosti tovaru v dôsledku nadmerného používania nad rámec predpokladaného použitia či účelovosti tovaru aj v dôsledku nevhodného ošetrovania a používania v rozpore so stanoveným účelom
  d) u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo
  e) ak to vyplýva z povahy tovaru.

 

2.4. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia predmetu predaja, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí kupujúcim, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ predávajúci nepreukáže opak.

2.5. Vada je podstatným porušením kúpnej zmluvy, ak o nej predávajúci už pri uzatvorení kúpnej zmluvy vedel alebo musel vedieť, že druhá strana by kúpnu zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala. Vada je podstatným porušením kúpnej zmluvy aj vtedy, ak zákon neustanovuje inak, keď kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet odstrániteľných vád predmet predaja riadne užívať. O opätovné vyskytnutie vady po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom vád trpí predmet predaja vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácie súčasne najmenej tri rôzne (vzniknuté z rôznych príčin) odstrániteľné vady; za odstrániteľné vady sa považujú vady, ktoré možno odstrániť bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru. V ostatných prípadoch sa má za to, že porušenie podstatné nie je.

2.6. Ak je vadné plnenie podstatným porušením kúpnej zmluvy, má kupujúci právo na dodanie novej veci, opravu veci, primeranú zľavu z ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2.7. Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením kúpnej zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z ceny.

2.8. Kupujúci nemá práva z vadného plnenia, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil, prípadne tiež ak ide o vadu, ktorú kupujúci musel s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzatvorení zmluvy.

2.9. Uplatnením vady u predávajúceho (reklamácie) sa kupujúci neoslobodzuje od povinnosti zaplatiť cenu tovaru. Ustanovenia tohto odseku sa neuplatňujú, ak je kupujúcim spotrebiteľ.2.10 Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v rámci svojho nároku z vadného plnenia, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže tovar vrátiť v tom stave, v akom ho dostal. To neplatí:

 1. a) ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady tovaru,
  b) ak kupujúci použil tovar ešte pred objavením vady,
  c) ak kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave svojím konaním alebo opomenutím, alebo,
  d) ak kupujúci predal tovar ešte pred objavením vady, ak ju spotreboval, alebo ak pozmenil vec pri obvyklom použití; Ak sa tak stalo len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

 

 1. Záruka

3.1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodávaný tovar bude, ak nie je uvedené inak, v prípade vzťahov so spotrebiteľmi po dobu 24 mesiacov, a v prípade vzťahov s ostatnými kupujúcimi po dobu 12 mesiacov, vhodný na použitie pre obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti (poskytuje záruku). Záruka sa nevzťahuje:

 1. a) na opotrebenie bežným užívaním tovaru,
  b) na zánik životnosti tovaru v dôsledku nadmerného používania nad rámec predpokladaného použitia či účelovosti tovaru aj v dôsledku nevhodného ošetrovania a používania v rozpore so stanoveným účelom, a
  c) u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim.

 

3.2. Ak je ako spôsob dodania tovaru určený osobný odber na odbernom mieste alebo doručenie predávajúcim, začína záručná doba plynúť okamihom prechodu nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia; ak bolo ako spôsob dodania tovaru určené zaslanie prostredníctvom dopravcu, začína záručná doba plynúť od dôjdenia tovaru do miesta určenia.

3.3. Záručná doba neplynie od okamihu uplatnenia reklamácie do doby, kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať po vybavení reklamácie. Ak je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. Pri výmene vadnej súčasti sa vzťahuje nová záručná doba len na vymenenú súčasť predmetu predaja.

3.4. Pre oznámenie vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, a postup reklamácie sa uplatní článok 1. reklamačného poriadku obdobne.

 1. Záverečné ustanovenia

4.1. V prípade kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, právne vzťahy týkajúce sa reklamácie (uplatňovania vád tovaru) neupravené týmto reklamačným poriadkom sa riadia príslušnými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom a § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, právne vzťahy týkajúce sa reklamácie neupravené týmto reklamačným poriadkom sa riadia príslušnými najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

4.2. Predávajúci je oprávnený vykonať zmeny reklamačného poriadku v prípade zmeny právnych predpisov alebo z iných dôvodov.

Tento reklamačný poriadok je platný od 31. 10. 2023.



Môj účet

Zabudli ste heslo?